نشانی کلینیک

خوزستان، اهواز ، کیانپارس
نبش 10 شرقی، ساختمان امام علی
واحد 12
تلفن: 06113924841
        06113924842

آدرس بر روی نقشه گوگل

دانستنی های مفید دندان پزشکی 


این بخش را با اطلاعات ساده، که برای بیماران قابل درک باشد، تکمیل نمایید. 

و یک سری اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازدید کننده بگذارید.